تحلیل فانداتکنیکال طلا

تحلیل تکنیکال طلای جهانی و ایران با نگاه تحلیل بنیادی طلا

تحلیل های ‌دو وجهی فانداتکنیکال (تکنیکال و بنیادی) ارائه شده برای طلا ی جهانی و طلا ی ایران به هیچ وجه جنبه سیگنال دهی ندارند و صرفا جهت ارائه ی اطلاعات تحلیلی منتشر شده اند

هشدار ریسک

تحلیل های سیدرضا مداح زاده همچون تمامی تحلیل های دنیا ٬ به معنی قطعیت نیست و میتواند اشتباه باشد . این سایت هیچ گونه مسئولیتی را در برابر تحلیل های خود نمی پذیرد و این تحلیل ها فقط جنبه کمک به کاربران عزیز را دارد.

بروکر پپراستون
بروکر لنداف ایکس